ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ทัศนศึกษา ณ Elephant Poopoopaper Park (เอเลเฟ่นพูพูเปเปอร์พาร์ค)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

EP Field Trip Grade 3

ป๊บขุมภูมิผญาปลูกศรัทธาละอ่อนหน้อย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่..

ทัศนศึกษา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทัศนศึกษา ณ กระดาษสาบ้านต้นเปา และน้ำพุร้อนสันกำแพง

โครงการเสริมสร้างศักยภาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเปิดโลกว้างสู่แดนมังกร (ตรุษจีน) ประจำปี 2564

กิจกรรมเปิดโลกว้างสู่แดนมังกร (ตรุษจีน) ประจำปี 2564

การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกต..

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและบริเวณอาค..