ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่

ประกาศ สพป.ชม.1 การตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์