ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ English Program

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเรียนฟรีเพื่อเข้าเรียนศึกษาต่อชั้นม.1
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
โครงการเรียนฟรี 6 ปี (ปีละ 420,000 บาท) ปีการศึกษา 2564
1. ได้รับทุนเรียนฟรี 100%
    เด็กชายเกียรติภูมิ สืบมงคลชัย  ชั้น ป.6/8
2. ได้รับทุนเรียนฟรี 75%
    1. เด็กชายเตชิต เปี่ยมแสง  ชั้น ป.6/8
    2. เด็กชายนภัทร อินต๊ะแก้ว ชั้น ป.6/8
    3. เด็กชายประสพสุข สุขกิจประเสริฐ  ชั้น ป.6/8
3. ได้รับทุนเรียนฟรี 50%
    1. เด็กชายไกรรัตน์ สายเพชร  ชั้น ป.6/7
    2. เด็กชายณฐรณ เอกฉันท์  ชั้น ป.6./8
4. ได้รับทุนเรียนฟรี 25%
    1. เด็กชายเพชรดนัย แก้วยัง  ชั้น ป.6/7
    2. เด็กชายธีระวีร์ อัครรัฐอมร ชั้น ป.6/8
    3. เด็กชายณัฏฐพัชร์ สิริสว่างเมฆ ชั้น ป.6/8