ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2564