ข้อมูลนักเรียน

ชั้น
จำนวนนักเรียน
อนุบาล 2

อนุบาล 3

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

212 คน

250 คน

260 คน

274 คน

299 คน

293 คน

301 คน

307 คน

รวมจำนวนนักเรียน
2,151 คน