ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และกาปฏิบัติการใช้งาน Platform ระบบ MOE SAFTY CENTER

คู่มือแจ้งเหตุ
https://www.canva.com/design/DAFIuiizg8I/IAtyF3u92UpVXYgLilGtiw/view?utm_content=DAFIuiizg8I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer