ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564