ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรมสืบสานวิถีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม
ได้จัด​กิจกรรมสืบสานวิถีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่