ระดับชั้น ป.5

นายธวัฒชัย ใบโสด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail : thawatchai@abcm.ac.th
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :