ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม
ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม