ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

1. เด็กหญิงพิชญา  กันทะพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2