ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรีบยนอนุบาลเชียงใหม่
ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม พ.ศ.2565