ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ แต่เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แรก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2492 ได้ใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนสตรีคำเที่ยงอนุสรณ์โดยนางสุจินต์ หิรัญรัต ศึกษา ธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางประชุมพร อมาตยกุล ครูใหญ่ และ คณะครูได้ร่วมกัน บอกบุญผู้มีจิต ศรัทธาบริจาคปัจจัย จัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล มีครูทำการสอน 3 คนคือ นางบุพพัณ นิมมานเหมินท์ นางสาวสุภา เผ่าชัย นางสาวอุบล สายธร และมี นางประชุมพร อมาตยกุล เป็นครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2497 ได้ย้ายมาเปิดทำการสอน ณ อาคารสร้างใหม่ที่วัดกิตติซึ่งเป็นวัดร้าง อัน เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนปัจจุบัน และเป็นที่ของราชพัสดุ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา มีนางบุพพัณห์ นิมมาน เหมินท์ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยได้เปิดสอนนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้น ประถมศึกษา ตลอดตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัด ขนาดใหญ่