ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

EP Field Trip Grade 3

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางคณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 และ 3/8 ในโครงการ English Program ได้นำนักเรียนร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ป๊บขุมภูมิผญาปลูกศรัทธาละอ่อนหน้อย ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านใบบุญ ลวงเหนือ จ.เชียงใหม่

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
>>> https://drive.google.com/drive/folders/1pAOBhZJAwtjJCT8f_RVpwNY9GX2VFkjR?usp=sharing