ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ โกวิท หมื่นทา รางวัลเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่าดีเด่น ระดับดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์