ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการแจกอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน และผลการเรียน SAP และ MSEP

เลื่อนการแจกอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน และผลการเรียน ของนักเรียนโครงการMSEP ระดับประถมศึกษา  เป็นวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และนักเรียนโครงการSAP ระดับประถมศึกษา  เป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2564