ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 135 ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์ 053-278427 โทรสาร 053-277010e-mail:[email protected] และwebsite: www.abcm.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา ไม่จํากัดขอบเขตพื้นที่บริการ

สัญลักษณ์โรงเรียน ดวงตรา คือ ตรารูปดอกบัว แย้มบานทับบนตัวอักษร “อ”ซึ่งเป็นตราที่โรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศถือเป็นสัญลักษณ์สีเขียว - ชมพูหมายถึง ความเจริญเติบโตแห่งชีวิตและวิญญาณ กับ ความสดชื่นน่ารัก

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ใช้นวัตกรรม SAC ในการดําเนินงานของโรงเรียนควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานควบคู่กับวงจรคุณภาพ เพื่อเสนอต่อข้อกําหนดหลักและเพิ่มผลผลิตควบคุมต้นทุนให้งานมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่/(School/With/in/School)/การกระจายอํานาจทุกฝุายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างขององค์กร ลงสู่ระดับสายชั้น ได้แก่ ประธานสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ คณะทํางานระดับสายชั้น คณะครู ผู้ปกครองสู่เปูาหมายปลายทางคือ ผู้เรียน

2. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ/(Academic/Excellence)/โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดย จัดทํา โปรแกรมการศึกษา ดังนี้

    2.1 ระดับปฐมวัย ห้องเรียนปกติจํานวน 12 ห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 ห้องเรียน รวม 16 ห้องเรียน
    2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 48 ห้องเรียน จําแนกดังนี้
  • ห้องเรียนปกติ (สามัญ) จํานวน 12 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ คณิตศาสตร์-ภาษา จํานวน 12 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จํานวน 12 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) จํานวน 12 ห้องเรียน

3. ประสานความร่วมมือของทุกฝุาย/(Co-Operative/Every/Whole/Parts)/การประสานความร่วมมือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การวางแผนการปฏิบัติการทบทวนการดําเนินงานและการสรุปผล รวมทั้งการแก้ปัญหา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู ใช้รูปแบบของเครือข่ายระดับโรงเรียน ระดับสายชั้นสู่การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสัมฤทธิผล