ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวณิมากรณ์ จิณานุกูล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
นางสาคร พรหมปัญญา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา,ป.กศ.สูง
วิชาเอก : พัฒนาชุมชน
นางปาณิศรา แก้วยศ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายชาติชาย มหาไม้
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายธีรศักดิ์ หล้ามา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายสุรพงศ์ ชูอรรถ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นางสาวกรรณิการ์ คำรอด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
นางสาววรรณภา พรหมลือชัย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
นางสาวนภาศิริ พรหมปัญญา
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปวส.
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
นางปรียนันท์ อินทรประสาท
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา,ป.กศ.สูง
วิชาเอก :
นางสาวจันทรดี คำเฮือง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
นางนนฑิญา วิศาลศิริวัชรโชติ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษ์ศาสตร์