ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Congratulations to our EP students. We’re very proud of you.

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน EP คนเก่ง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้น ป.6/8 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทุนเรียนฟรีเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนดาวนายร้อย โครงการสานฝันปั้นคนเก่ง สู่รั้วเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2564
1. เด็กชายณัฐรณ   เอกฉันท์
2. เด็กชายนภัทร   อินต๊ะแก้ว
3. เด็กชายณัฏฐพัชร์  สิริสว่างเมฆ