ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (รอบทุนเรียนดี)