ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

อบรมผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมครูสู่วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ผ่านโปรแกรม Google Meet