ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Field Trip Grade 1

“Create paper from Elephant poo and Journey through the stars.”

EP Field Trip Grade 5

Field Trip Grade 5 at Queen Sirikit Botanical garden & Mon Jodd

เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

Msep ทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ลานธรรมปฐมวัย

EP Field Trip Grade 6

Thai Heritage

ทัศนศึกษา ณ Elephant Poopoopaper Park (เอเลเฟ่นพูพูเปเปอร์พาร์ค)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์