ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

นวัตกรรมการบริหาร เรื่อง การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยใช้ PA เป็นฐาน ด้วยรูปแบบ PISA ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่