ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นและผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม