ผู้บริหารโรงเรียน

นายโกวิท หมื่นทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0824947037
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางนารีย์ หมื่นแจ่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
นางสาววิชชุดา นนทศิลา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
นางภัทริน หมื่นประจำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา