ผู้บริหารโรงเรียน

ดร.สวงษ์ ไชยยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นางนารีย์ หมื่นแจ่ม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
นางสาววิชชุดา นนทศิลา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางภัทริน หมื่นประจำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :