ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการเปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding & Robot การแข่งขัน Coding Robot Un..

เข้าร่วมโครงการเปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding & Robot การแข่งขัน Coding Robot Unplugged 2024

กิจกรรม “วันบัวบูชา”

วัน อาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกิจกรรม “วันบัวบูชา”

ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งส..

เข้าร่วมเข้าประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู..

พิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

อบรมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา (LEADERSHIP ABCM)

อบรมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา (LEADERSHIP ABCM)

กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ปฏิทินกิจกรรม