ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ABCM STEM Robot Camp 2020 ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาการคํานวณและหุ่นยนต์ ผสานกับการบูรณาการทางศึกษาที่เรียกว่า STEM โดยใช้พื้นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนและเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบงานและโครงสร้างหุ่นยนต์ด้านอุปกรณ์อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ปลูกจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาและทำงานเป็นทีม รวมถึงประสบการณ์ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยก้าวไปสู่เวทีสากล ด้วยความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
20201218135505.jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135506(1).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135506(2).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135506(3).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135506(4).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135506(5).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135506.jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135507(1).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135507(2).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135507(3).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135507(4).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135507(5).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135507(6).jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th 20201218135507.jpg - กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020 | https://www.abcm.ac.th