ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีผลการสอบ O-NET มากกว่า 90 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวมที่มีผลการสอบ O-NET มากกว่า 90 คะแนน
ในรายวิชา ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ