ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ลานธรรมปฐมวัย

ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดกิจกรรม

" ลานธรรมปฐมวัย " ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีมารยามตามวัฒนธรรมไทย รักเคารพ

กตัญญูรู้คุณต่อคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ

ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญพระวิทยากร พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์

(ดร.ดวงจันทร์) เจ้าอาวาสวัดพันแหวน ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม อบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม"

แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ อนุบาลปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังและสร้าง

ความตระหนักรู้ เรื่องศีลธรรมและศาสนา

สามารถรับชมรูปภาพกิจกรรมได้ที่นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1xI2IQ-5g9Mm_CRLNJuWfqinbmTHM_Ty6?usp=sharing