ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม 
ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564