ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

นางนารีย์ หมื่นแจ่ม และ นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ ได้เข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ
  - การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
    โดยอาจารย์ ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส ผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง
  - การแนะนำแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยครูศักดิ์สิทธิ์ คำฟู
  - การสะท้อนผลการสอนกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ต่อไป