ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากการทุจริตทั้งสิ้น