ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริง ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564  รองผู้อำนวยการนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการภัทริน หมื่นประจำ
พร้อมด้วยคณะครูโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริงของชุมชนจีนยูนนาน 
ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่