ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่