ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก (ระดับอนุบาล) และการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ชั้นอนุบาล 2 ดาวน์โหลดไฟล์
ชั้นอนุบาล 3 ดาวน์โหลดไฟล์