ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค COVID - 19

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกท่าน .......เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค COVID - 19 ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด... ด้วยความห่วงใยเด็กๆทุกคนค่ะ...#งานอนามัยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่...