ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสอบปลายภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม พ.ศ.2564