ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรม LMAP สัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ บ้านไตลื้อ สะลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 LMAP นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ณ ศูนย์การเรียนบ้านไตลื้อ  อำเภอดอยสะเก็ต  จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิตของชาวไทย เชื้อสายไตลื้อ 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1Q4uHUcwYGWOtxtDr91GRVS9IzvT53Ly7?usp=sharing