O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก ITA

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540 https://drive.google.com/file/d/1DwKHtRuK-LMD4gwnu7PYI4hDpgtxTCPi/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545 https://drive.google.com/file/d/1mpGzGRAqbR1ItkjvALNVxuveSnusuQsp/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546 https://drive.google.com/file/d/1CO2Ea_RIB1LyBLzZI-ADKjbPiss5HJV9/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.-2560 https://drive.google.com/file/d/1A_q3iT3HUbjW7AnO0vcMELWQHCbljb7o/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-พ.ศ.2562 https://drive.google.com/file/d/1mjyY7SKHXhebZoEobiEvUNem9HNfy89m/view?usp=sharing 

ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับ-1 https://drive.google.com/file/d/1lGtsTbTKmLjgOWYNPBKHAD6Oo75a52AF/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับ-2 https://drive.google.com/file/d/1CpwUNdZ72-cjcZ9jUssyvk8ZeUg2mFLb/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับ-3 https://drive.google.com/file/d/1z6Ge8LxcDh6Gh6ofk8wYSRQa0slTBI2d/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-2547 https://drive.google.com/file/d/1nTY4WIo-J_0nvZFAbpuM-f2Liv59B_jV/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.2-พ.ศ.2551 https://drive.google.com/file/d/1aCQWYXF99ev_4S7LMy4uyU8WWH7KaKdG/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.4-2562 https://drive.google.com/file/d/1c3BmDdrCrUFMFg2uK0ImSvX4v8EYX5vw/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.3-2553 https://drive.google.com/file/d/1Q2yIQOeIiyjiwqEn1swuiZw8mqKs32EM/view?usp=sharing


ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542 https://drive.google.com/file/d/1VYfzVJKy6wmA0eA-bGeElQVrwcRa4G8G/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.การศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2545-1 https://drive.google.com/file/d/1P0Rola6B0s79H6d3obNfvPt3nHU33Y6A/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่-3-พ.ศ.2553-1 https://drive.google.com/file/d/1Y-cPLC0yES7EcSaX1sgRj0M7IDlYv2ri/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ พรบ.การศึกษา-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562-1 https://drive.google.com/file/d/1xNZeZW7OA2X5o7ixP8GDmiNGqqohR0jz/view?usp=sharing