O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กลับหน้าหลัก ITA

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดาวน์โหลดไฟล์ ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง https://drive.google.com/file/d/1fYGUJJecAqwea7P1jxL16bJiL7iozCUk/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ https://drive.google.com/file/d/1CSJYJ8ThNB1V04PC58lFHH5vT5wGcOSh/view?usp=sharing