O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กลับหน้าหลัก ITA

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ดาวน์โหลดไฟล์  สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครู  https://drive.google.com/file/d/1q8i3punPXjlQQlz69yF9djC9cp_dt7sa/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์  สรุปผลการดำเนินงานโครงศึกษาดูงานบุคลากร https://drive.google.com/file/d/1mnFGl0lddmoKIaFCGBJcqYYZUQnqL0CD/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์  สรุปจำนวนครูและบุคลากรปี https://drive.google.com/file/d/1GJr2aa8n9WW9A2GT9dWm6j4pJ7RkNKlJ/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์  สรุปโครงการส่งเสริมสวัสดิการ https://drive.google.com/file/d/1yItVhuf0bm0zrkrdmoZEQB5qio29ZoO7/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์  สรุปโครงการศึกษาดูงานครู https://drive.google.com/file/d/1ncE0TkJU06AthZGgYkQ-m0-oaNqaAnTS/view?usp=sharing