O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลับหน้าหลัก ITA

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือบริหารงานวิชาการ https://drive.google.com/file/d/1ZMQFJWXpWS9Mbl-cMaAoQMpIjPluhmsC/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือบริหารงานทั่วไป https://drive.google.com/file/d/1gbqiRX7qY1FQLxQF7oF-yYep6QRztwzQ/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือบริหารงบประมาณ https://drive.google.com/file/d/1Vd_k6NI8RGMoFH7KZIQtXW1qWpwdXUl9/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มืองานบุคลากร https://drive.google.com/file/d/15D2mAsOtNKudE0ivvHI55B96ViQjGgAU/view?usp=sharing