ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ขึ้น มีคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ลานโดมความรู้ ก่อนการเลือกตั้งมีการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านสื่อวีดิทัศน์ และในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งด้วย Application ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณะครู ICT ของโรงเรียน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน ในปีการศึกษานี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด ๑๑ ทีม ผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แก่ทีมหมายเลข ๓ ด.ญ.รณิดา ปลุกใจเสือ บรรยากาศของกิจกรรมดำเนินไปด้วยความความเรียบร้อย
20240710084850.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | https://www.abcm.ac.th 20240710084851.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | https://www.abcm.ac.th 20240710084852.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | https://www.abcm.ac.th 20240710084854.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | https://www.abcm.ac.th 20240710084855.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | https://www.abcm.ac.th 20240710084856.jpg - กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ | https://www.abcm.ac.th