ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวศุภจิต ศรีธิ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมเข้าประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียนตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง“กลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” จากทั้ง 40 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่ ภายในงานมีการร่วม workshop หลายประเด็น ได้แก่
1. วิสัยทัศน์เป้าหมายและแผนการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียนตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2. แนวทางการบริหารระบบคุณภาพตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. องค์ประกอบของระบบการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียนตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารระบบคุณภาพในสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ
20240710063850.jpg - ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710063852.jpg - ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710063854.jpg - ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710063856.jpg - ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710063857.jpg - ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710063900(1).jpg - ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710063900.jpg - ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710063902.jpg - ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th 20240710063903.jpg - ประชุมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมและกำหนดเป้าหมายการบริหารระบบคุณภาพที่มุ่งสมรรถนะผู้เรียน | https://www.abcm.ac.th