ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “วันบัวบูชา”

วัน อาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดย นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรม “วันบัวบูชา” เพื่อฉลองวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ครบรอบ ๗๕ ปี และเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีชาวบัว โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีห่มผ้าพระธาตุ พิธีถวายพุ่มดอกบัวสักการะพระธาตุกิตติ สรงน้ำพระธาตุกิตติจำลอง พิธีสืบชะตาโรงเรียน และการทอดผ้าป่าของนักเรียนแต่ละระดับชั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอม ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
20240710063422.jpg - กิจกรรม “วันบัวบูชา” | https://www.abcm.ac.th 20240710063424(1).jpg - กิจกรรม “วันบัวบูชา” | https://www.abcm.ac.th 20240710063424.jpg - กิจกรรม “วันบัวบูชา” | https://www.abcm.ac.th 20240710063426.jpg - กิจกรรม “วันบัวบูชา” | https://www.abcm.ac.th 20240710063429.jpg - กิจกรรม “วันบัวบูชา” | https://www.abcm.ac.th