จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗