จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสรรถนะ ความฉลาดรู้ ของผู้เรียน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว