จดหมายข่าวโรงเรียน

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ส่วนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครูหัวหน้างาน หัวหน้าโครงการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖