จดหมายข่าวโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ฝ่ายงานประกันคุณภาพภายใน นำโดยนางนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และทีมงานประกัน ได้ไปศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย