จดหมายข่าวโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง สุพิชญา เกษสมบูรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ ห้องเรียนพิเศษโครงการเสริมสรา้งศักยภาพทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ LMAP ได้รับรางวัลเหรียญทองแข่งขันเทควันโด